ลงพื้นที่เพื่อทำการประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน

วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน และให้บริการประชาชนนอกพื้นที่  วันนี้ ลงพื้นที่ หมู่1 บ้านทุ่งขนาน

-จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม) 2561-2564 
-ทบทวนแผนชุมชนประจำปี 2561
-จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 2561
-ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย / การคัดแยกขยะ
-ประชาคมโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท อย่างน้อย 3 โครงการUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage