ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฬฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00น.

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฬฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 ณ. ห้องประชุม อบต.ทุ่งขนาน(ชั่วคราว)UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage