โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 เทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2562 สัปดาห์ที่ 3

วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งขนาน รุ่น 3 เทอม 1 สัปดาที่ 3
กิจกรรมวันนี้
- กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์
- แจ้งข้อมูลข่าวสาร จาก ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ
- กิจกรรมสันทนาการ โดยเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งขนาน...
- กิจกรรมภาษาพาเพลิน โดย ครูศูนย์เด็กเล็กบ้านซับตารี
- สรุปกิจกรรมUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage