โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 เทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2562 สัปดาห์ที่ 4

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งขนาน รุ่นที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 เทอม 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 
กิจกรรมดังนี้ 
- กิจกรรมเคารพธงชาติ 
- กิจกรรมเข้าจังหวะ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
- กิจกรรม การบรรยาย หัวข้อเรื่อง การถอดรหัสความเครียดผู้สูงอายุ และกิจกรรมวาดภาพ และดัดลวด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเครียดในผู้สูงอายุ โดย นางกมลวรรณ ตาตะคุ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลสอยดาว 
- กิจกรรม สรุปผลการดำเนินกิจกรรม และร่วมแสดงความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม พร้อมข้อเสนอแนะUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage