นโยบายผู้บริหาร


UploadImage


นางสาวอัญชลี  แจ่มแจ้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน

 

               นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
 

1.จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และระบบบริการสาธารณะ รวมทั้งการบำรุงรักษา เช่น  ก่อสร้างหรือปรับปรุง ถนน    
   ก่อสร้างฝาย  ระบบระบายน้ำ ฯลฯ ตลอดจนสร้างระบบสาธารณูปโภค  เช่นไฟฟ้า ประปาเป็นต้น  ให้ได้คุณภาพและ

   มาตรฐาน

2.ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  ให้มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและได้คุณภาพมาตรฐาน
4.สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและทรัพยากรธรรมชาติ
5.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งเด็ก เยาวชน  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ  ในด้านปัจจัย  เป็น
   ปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต
6.พัฒนาศักยภาพในการบริหารงานบุคคล
7.ส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
8.ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรในพื้นที่  ที่มีความพร้อมเกิดความเข้มแข็ง
9.ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร
10.ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ได้มาตรฐาน
11.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการท่องเที่ยว
12.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์  ข่าวสารของทางราชการและเปิดช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้นและมี
     คุณภาพ  มาตรฐาน