ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ. ศาลาประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน หากท่านใดติดภารกิจไม่สามารถไปรับเบี้ยได้ตามวันที่กำหนด ให้มาติดต่อขอรับเงินได้ที่ทำการ อบต.ทุ่งขนาน(ชั่วคราว ซับตารี) ได้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561