ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 9