กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น

กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น
เอกสารแนบ :