New Ribbon
Example Frame
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น ภาพถ่ายการประกาศเจนนารมณ์ต่อต้านการทุจริตปี2562 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562 ข้อมูลทั่วไป อำเภอวังชิ้น ติดตามงาน MOU ปี2562 งวดที่ 1 ตรวจสุขภาพผู้นำชุมชน ออกติดตามผลการดำเนินงาน ดูทั้งหมด

นายพิเชษฐ์ ผัดผ่อง

สาธารณสุขอำเภอวังชิ้น

นางมยุรี วางหา

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น

line กลุ่ม สสอ.วังชิ้น