คำสั่งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ) ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของผู้รับบริการ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ) ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของผู้รับบริการ
1.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
3.ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เอกสารแนบ :