รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนย์ร้องเรียน
ร้องทุกข์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น
เอกสารแนบ :