ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้นเรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่1/2562

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้นเรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่1/2562(ระหว่างวันที่1ตุลาคม2561ถึง31มีนาคม2562)
เอกสารแนบ :