รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความโปร่งใสไม่ทุจริต ปีงบประมาณ 2562 ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความโปร่งใสไม่ทุจริต ปีงบประมาณ 2562 ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2562
เอกสารแนบ :