สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
เอกสารแนบ :