New Ribbon
Example Frame
อบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสตรีรุ่นใหม่ สู่ไทยแลนด์ 4.0 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์การสตรี ในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่อาสาสมัคร และคณะขับเคลื่อนทุกระดับ โครงการการพัฒนาระบบบริหารขจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียน "พลังสตรีไทย พลังสตรีศรีสะเกษ" วันสตรีไทย ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนากองทุน ติดตามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด พช.ศรีสะเกษ ต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี เยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน@กันทรลักษ์ ดูทั้งหมด
วันสตรีไทย ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี ติดตามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด โครงการอบรมและพัฒนาทักษะ พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่นที่ 2 เรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี-กรมการพัฒนาชุมชน-สำรอง-๒๕ราย-หนังสือที่-มท-๐๔๑๖-๒-ว-๐๗๖๑-ลงวันที่-๑๘-เมษายน-๒๕๖๐ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนากองทุน แนวทางการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 60 ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 60-64 ดูทั้งหมด

นายธวัช สุระบาล

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

นางทรงลักษณ์ วรภัย

พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 11,085

ผู้เข้าชมปีนี้ : 0

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 0

ผู้เข้าชมวันนี้ : 0