หัวหน้าส่วนราชการ

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
รก.ผอ.กองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
รก.หัวหน้าสำนักปลัด