สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) รก.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
พขร.ขับรถดับเพลิง
ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้าง
พนักงานขับรถยนต์