กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

รองปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองสาธารณสุข
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
 
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานจ้าง
คนงานรถขยะ
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
ผุ้ช่วยช่าง
(ช่วยราชการงานกองสาธารณสุขฯ)