กองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)
 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่างระดับต้น)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ลูกจ้างประจำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป