ติดต่อเทศบาลตำบลวิหารแดงUploadImage

เทศบาลตำบลวิหารแดง
ตำบล หนองสรวง อำเภอวิหารแดง สระบุรี 18150


UploadImage
สำนักปลัด กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0-3637-7353 ต่อ 30 0-3637-7353 ต่อ 29 0-3637-7353 ต่อ 30
งานพัฒนาชุมชน งานธุรการกองสาธารณสุขฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
0-3637-7353 ต่อ 19 0-3637-7353 ต่อ 28 0-3627-7154
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
0-3637-7353 ต่อ 20
ศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ ห้องสมุดเพื่อประชาชน 
0-3636-5101
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 0-3627-7164 กองช่าง
0-3637-7353 ต่อ 21 0-3636-5557 ผู้อำนวยการกองช่าง
งานบุคลากร กองคลัง 0-3637-7353 ต่อ 30
0-3637-7353 ต่อ 22 ผู้อำนวยการกองคลัง  
งานทะเบียนราษฎร 0-3637-7353 ต่อ 24  
0-3627-7158 งานพัสดุ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 0-3637-7353 ต่อ 25
0-3637-7353 ต่อ 34 งานการเงินและบัญชี
0-3627-7199 หรือ 199 0-3637-7353 ต่อ 26
โทรสาร งานจัดเก็บรายได้
0-3637-8002 0-3637-7353 ต่อ 2ึ7