New Ribbon
Example Frame
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟิตเนส DPAC Fitness Center Chachoengsao Provincial PHO  ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา การอภิปรายเรื่อง “ รูปแบบการดำเนินงานคลินิก DPAC The Best ” ในการประชุม เชิงปฏิบัติการ “ ถ่ายทอดแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในวัยทำงาน ”  เปิดศูนย์ DPAC & Fitness Center Chachoengsaoo Provincial Public Health Office โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งคลินิก (DPAC) & Fit for Life จังหวัดฉะเชิงเทรา วันผ้าไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนางานอนามัยเจริญพันธ์ุและการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทราและโครงการจังหวัดฉะเชิงเทราบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จากมูลนิธิ พอ.สว. จัดรถทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์และชุดทันตกรรมสนาม ณ เรือนจำกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ดูทั้งหมด

นายปรารถนา ประสงค์ดี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางละอองทิพย์ มหาศักดิ์ศิริ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

นางโสภา เวฬุุตันติ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1,933,843

ผู้เข้าชมปีนี้ : 301,945

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 37,192

ผู้เข้าชมวันนี้ : 30